Mobilita

Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků a mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je významným fenoménem v rozvoji výzkumně-vývojového potenciálu Evropského výzkumného prostoru. Proto jsou krátkodobé i dlouhodobé pobyty začínajících i zkušených vědecko-výzkumných pracovníků podporovány nejen prostřednictvím řady grantových schémat, ale také formou bezplatných služeb a poradenských center. Ta jsou na jedné straně schopna pomoci při výběru vhodného zdroje financování zahraničního pobytu pracovníka, na straně druhé pomáhají i s organizačně-technickými aspekty dlouhodobých zahraničních pobytů.

 
Jednou z nejvýznamnějších evropských iniciativ poskytujících komplexní podporu pro zaměstnávání výzkumně-vývojových pracovníků v zahraničí je síť servisních center EURAXESS (European Network of Services Centres), jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 35 vzájemně spolupracujících zejména evropských zemí reprezentujících více než 200 servisních center. V České republice zajišťuje služby EURAXESS Centrum (dříve České centrum pro mobilitu) a síť regionálních zastoupení EURAXESS při jednotlivých univerzitách.

 
EURAXESS nabízí vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství při zařizování pobytů v hostitelské zemi, zejména těch dlouhodobých. Konkrétně poskytuje důležité informace o vstupu do země, povolení k pobytu, pracovním povolení, nabídce pojištění, zdravotní péči, finančních záležitostech a školství. Kromě služeb poskytovaných jednotlivým pracovníkům mohou servis sítě EURAXESS využívat také zaměstnavatelé z řad vědecko-výzkumných institucí. Jedná se především o podporu při vyhledávání vhodných pracovníků pro odborné pozice prostřednictvím portálu JOBS, který provozuje na svých webových stránkách ec.europa.eu/euraxess.

 
Při výběru vhodného zdroje financování, zejména krátkodobých a střednědobých stáží, mohou vědecko-výzkumní pracovníci v ČR využít služby řady specializovaných regionálních kontaktních center. Ta jim bezplatně pomohou nejen při orientaci v typech a podmínkách účasti v různých grantových schématech, ale zároveň poskytnou i potřebné konzultace při přípravě žádosti o podporu při výjezdu na zahraniční pracoviště. Takové bezplatné služby zajišťuje výzkumně-vývojovým pracovníkům v regionech síť Regionálních kontaktních organizací, která je financovaná MŠMT. Přehled organizací, včetně kontaktních údajů je k dispozici na webových stránkách sítě www.ninet.cz.

 
Tyto dvě sítě – národní síť regionálních kontaktních organizací a evropská síť EURAXESS – se spojily, aby v rámci iniciativy „Měsíc mobility – věda v pohybu“, která proběhne v ČR v listopadu 2010, společně prezentovaly své služby v oblasti podpory mobility vědecko-výzkumných pracovníků. V jedenácti regionech ČR tak bude mít odborná veřejnost možnost dozvědět se více o službách na podporu mobility českých vědecko-výzkumných pracovníků a zároveň, což je velice důležité v souvislosti se vznikem a rozvojem nových center výzkumu v regionech, s možnostmi zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků v českých výzkumných organizacích.